• Voor 16:00 besteld, zelfde dag verzonden.
  • Gratis verzending en retourneren
  • Goede service en garanties

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Overmania.nl 

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden voor levering zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met verkoper sluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. 

Artikel 2: Bestelling en totstandkoming overeenkomst 

Alle aanbiedingen door verkoper worden vrijblijvend gedaan en geschieden middels publicatie op de website. Foto van het getoonde product kan altijd iets afwijken. 
Verkoper is nimmer gehouden aan een aanbod indien sprake is van druk-, zet-, of programmeerfouten van onder andere haar catalogi, mailings of website. 

De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat verkoper een bestelbevestiging aan koper verzendt (per e-mail). Een bestelbevestiging wordt door verkoper niet eerder verzonden dan na ontvangst van een door koper volledig ingevuld bestelformulier. 

Koper kan het bestelformulier verzenden middels elektronische verzending op de website. 

Een bestelling is niet geldig indien verkoper zijn of haar vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen komt een ’koop-op-afstand’ tot stand, overeenkomstig artikel 7:46 lid a tot en met j van het Burgerlijk Wetboek. 

In individuele gevallen kan verkoper besluiten om bestellingen te weigeren, dan wel nadere voorwaarde stellen alvorens over te gaan tot levering. Verkoper is niet verplicht deze weigering nader te motiveren. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW). 
Echter de gebruikte artiken en marge artikelen vallen onder de Marge regeling en zijn niet BTW belast. 
Als op de site of op de orderbevestiging een prijs staat die incorrect is, behoudt verkoper het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. 
Betaling kan via iDEAL, bank, creditcard of Paypal. 
Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de rekening van verkoper. 

Artikel 4. Levering en verzendkosten 

De op de website vermelde levertijden zijn indicatief en vastgesteld op basis van aanwezige voorraden, eventuele (na)besteltermijnen en levering in Nederland. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. 
Mocht verkoper, om wat voor reden dan ook, niet kunnen leveren, dan zal koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid geboden worden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Betalingen die verkoper reeds ontvangen heeft, zullen bij ontbinding van de overeenkomst binnen veertien dagen terug gestort worden op de bank- of girorekening van koper. 

Koper ontvangt een rekening bij levering van de bestelde artikelen. 

Aan de op deze website genoemde prijzen zal verkoper voor brievenbuspost 2.75 euro verzendkosten berekenen voor pakketpost 6.75 euro. 
De hiervoor genoemde verzendkosten zijn niet van toepassing op levering aan andere landen dan Nederland. Verkoper zal op verzoek koper per e-mail in kennis stellen van de werkelijke verzendkosten. Levering aan het buitenland geschiedt niet eerder dan na een schriftelijke bevestiging van koper waarin de werkelijke verzendkosten worden aanvaardt. 

Indien koper is verhuisd en dit niet aan verkoper heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatst aan verkoper kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper mocht lijden doordat de aflevering niet op het werkelijke adres heeft plaatsgevonden. 

Artikel 5. Defecten – Retouren 

Koper is alleen gerechtigd om binnen veertien dagen na feitelijke levering de artikelen, in oorspronkelijke staat en na overleg met verkoper, te retourneren indien het product niet functioneert. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van koper. Het product zal worden vervangen. Indien dit niet mogelijk is zal het door de koper het reeds betaalde bedrag , verminderd met verzend en administatiekosten (5 euro) , binnen veertien dagen na feitelijke retourname van de artikelen door verkoper, terug gestort worden op de bank- of girorekening van koper. 

Na de periode van veertien dagen kan koper zijn of haar aankoop niet meer retourneren

Artikel 6. Retourneren

Enkel mogelijk in de ongeschonden, originele verpakking binnen 14 dagen na aankoop (14 dagen)

Hygiëne producten

a. Het retourneren van hygiëne producten als kolfmachines, hoofdtelefoons, oordoppen en hartslagmeters kan tot 14 dagen na aankoop  in de originele doos.

nb.

b. Voor artikelen met seal geldt; artikel geopend en het seal verbroken vervalt de mogelijkheid tot retournering met recht op financiële restitutie. Wanneer er sprake is van een verbroken seal en of gebruikssporen, geconstateerd door onze serviceafdeling, vervalt ieder recht tot restitutie. 

c. Artikelen zonder seal mogen uitgepakt worden mits verpakking heel blijft, bekeken worden en bij ontevredenheid in de ongeschonden originele verpakking terug gezonden worden onder voorbehoud onze service voorwaarden aangaande retournering. Bij vermoedens van gebruik door het vaststellen van gebruikssporen door onze serviceafdeling zal er geen mogelijkheid meer zijn tot restitutie van financiën.


Artikel 6. Verzekerde verzending 

Als u kiest voor verzekerde verzending dan is het risico van verlies of beschadiging van uw bestelling voor rekening van de verkoper. 
U hoeft dan geen geschil met onze vervoerder DPD op te lossen. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor door koper geleden schade indien deze schade aan verkoper is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van verkoper komt. 

Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de website. 

Indien verkoper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens koper, is verkoper aansprakelijk jegens koper voor vergoeding van de door koper geleden schade. Verkoper is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan: 
1. schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken; 
2. redelijke en aantoonbare kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voorzover betrekking hebbende op de directe schade als hier bedoeld; 
3. redelijke en aantoonbare kosten die koper maakt ter verkoping of beperking van directe schade als hier bedoeld. 
De directe schade als hierboven bedoeld komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen of, indien het levering van diensten betreft, tot maximaal de waarde van deze dienstverlening. Enige andere schade dan hierboven omschreven wordt door verkoper niet vergoed. Dit betekent dat onder andere in geen geval wordt vergoed gevolgschade zoals onder andere gederfde winst of verminderde opbrengst, immateriële schade en zuivere vermogensschade anders dan genoemd onder 2. en 3. 

Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van verkoper gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: 
– ziekte van verkoper of personeel van verkoper; 
– oorlog of daarop gelijkende situaties; 
– oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade; 
– tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper; 
– maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen), zoals een vervoers-, import- of productieverbod; 
– natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen en gassen. 

Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, die koper later dan 7 kalenderdagen na ontdekking van die schade schriftelijk aan verkoper heeft kenbaar gemaakt. 
Het is koper niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat koper aan verkoper verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en verkoper. 

Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van verkoper, dan wel behoren tot het concern van verkoper en/of die door verkoper bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen koper en verkoper worden gebruikt en die door koper tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op de bepalingen in deze “Algemene voorwaarden voor levering” beroepen. 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, na eigen inzicht, de uitvoering van de bestelling van koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door koper dit schriftelijk mede te delen. Verkoper is niet gehouden aan enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden na maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 8. Privacy-statement 

Verkoper houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van koper uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. De gegevens van koper zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt. 

Artikel 9. Geschillen 

Verkoper heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. 

Artikel 10. Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van toepassing. 
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze “Algemene voorwaarden tot levering” is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend

Artikel 11. AfterPay

Voor achterafbetaling aan Afterpay: AfterPay voert voor Overmania.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale factuur van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij Overmania.nl betalen met een digitale factuur tot een bedrag van € 2500,00 als u voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay kunt u betalen tot een bedrag van € 2500,00.Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met acceptgiro voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Minimale bestelwaarde is € 10,00. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode.U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie en de voorwaarden van AfterPay verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website www.afterpay.nl.